• Entrevista a José Ramón Balaguer, membre del Grup de Cooperació de Caixa Popular

Entrevista Grup de Cooperació visita cooperatives Nicaragua 2020

2020-03-16T11:50:54+01:00 17 de març de 2020|Deixant empremta, social|

Entrevistat: José Ramón Balaguer, membre del Grup de Cooperació de Caixa Popular

En què ha consistit la visita dels cooperativistes de Nicaragua?

L’any 2018 vam signar un acord de col·laboració amb l’ONG valenciana Pau i Solidaritat i l’ONG nicaragüenca CIPRES per desenvolupar un projecte de capacitació per a 40 socis amb responsabilitat directiva de 10 cooperatives de crèdit de diferents regions de Nicaragua cofinançat per la Generalitat Valenciana. Aquestes 40 persones han rebut una formació a Nicaragua i després quatre d’elles, dos gerents i dos presidents, han vingut a València durant una setmana per a complementar la formació en Caixa Popular amb el compromís de divulgar el que han aprés ací a la resta de companys de formació.

A més, també hem organitzat visites i tallers per a compartir experiències amb altres cooperatives valencianes que han resultat molt enriquidors.

Quin és el paper i quines funcions fan les cooperatives de Nicaragua que han participat en la iniciativa?

Totes són cooperatives de crèdit que ofereixen depòsits per a canalitzar l’estalvi i crèdits destinats a activitats productives i de consum dels seus socis.

Tenen moltes dificultats per a captar depòsits, atesa la baixa renda dels socis, i han de recórrer en gran manera a l’endeutament extern, que redueix la seua capacitat de generar i redistribuir beneficis. Però la seua activitat creditícia és fonamental, ja que la majoria dels socis són petits productors agropecuaris que destinen una gran part de la producció a la subsistència i que estan exclosos del sistema financer.

Aquestes cooperatives formen part d’una federació de cooperatives de crèdit anomenada FEDECARUNA, que els dona suport per a desenvolupar les seues funcions.

Com pot impactar socialment i econòmicament aquesta col·laboració en les àrees d’influència de les cooperatives?

Enfortir les cooperatives de crèdit locals és clau per al desenvolupament de les cooperatives de base formades per famílies molt desfavorides, ja que la falta d’accés al crèdit limita la seua capacitat de creixement.

L’existència d’una cooperativa de crèdit potent a cada regió de Nicaragua que done suport a les famílies, als petits productors, al comerç local, i qualsevol mena d’associació, és vital per al desenvolupament de la regió en general, per a potenciar el paper de la dona (aquestes cooperatives estan molt implicades amb la igualtat de gènere) i per a reduir la pobresa i la desigualtat del país.

Per què participa Caixa Popular en aquesta iniciativa?

El Grup de Cooperació de Caixa Popular envia expedicions de voluntaris a Nicaragua des del 2001. Allí, sota el guiatge de Pau i Solidaritat i de CIPRES, hem donat suport i formació a cooperatives multisectorials de base, fonamentalment agropecuàries. L’objectiu principal d’aquestes cooperatives és tan bàsic comassegurar la sobirania alimentaria i millorar les condicions higièniques de les famílies sòcies.

Fruit d’aquestafaena, ens adonàrem de la importància que les cooperatives de crèdit tenien per a poder consolidar les cooperatives de base, però també detectàrem que tenien una falta important de formació per a fer-ho i començàrem a integrar aquesta tasca dins de les funcions dels voluntaris.

Què és el Grup de Cooperació i quin és el seu paper en Caixa Popular?

El Grup de Cooperació de Caixa Popular el formem un grup de socis treballadors amb un alt grau de sensibilització per la solidaritat, la cooperació i la justícia social. Desenvolupem iniciatives solidàries en què busquem la participació de la resta del col·lectiu a fi d’aconseguir un món més responsable, just i sostenible.

Dins de les activitats que duem a termedestaquen especialment la campanya “Un dia de salari”, en què, de manera voluntària, els treballadors i les treballadores aportem el salari d’una jornada de treball i Caixa Popular duplica la quantitat recaptada. Després destinem els diners a projectes enviats per ONG que participen en una convocatòria oberta. I el voluntariat internacional i local.

Quina és la implicació dels treballadors de Caixa Popular en el projecte?

Cada any hi ha més socis treballadors de Caixa Popular que s’apunten per a participar en el programa de voluntariat internacional. Fins ara ja hi han participat 32 socis i molts d’ells han repetit.

En la vida de les cooperatives nicaragüenques hem tingut una implicació total per part del Comité del Grup de Cooperació (format ara mateix per 10 persones) i una gran participació en els tallers de formació dels voluntaris que en els anys anteriors han anat a Nicaragua i també de tècnics especialistes en els temes tractats.

En què ha consistit la formació que se’ls ha impartit?

La formació impartida a les instal·lacions de Caixa Popular complementava la ja rebuda a Nicaragua. L’hem focalitzada en tres eixos: planificació estratègica, planificació comercial i anàlisi i seguiment del crèdit. La raó és que són els temes en què els voluntaris que hem anat a Nicaragua hem detectat més carències i també els més demanats pels participants.

Al llarg d’aquesta setmana i aprofitant cada activitat, hem anat desenvolupant altres temes, com la distribució de les funcions directives, la necessitat de potenciar les aliances, etc.

Deixeu un comentari

X