• Derechos de los trabajadores ante un ERTE

La teua empresa ha fet un ERTO? T’expliquem quins són els teus drets com a treballador

2020-04-07T17:04:52+02:00 7 d'abril de 2020|Al teu costat|

L’estat d’alarma declarat pel Govern a causa de la pandèmia del coronavirus ha provocat una aturada en l’activitat empresarial sense precedents. Davant aquesta situació i amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la COVID-19, el Govern ha posat en marxa una bateria de mesures recollides en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, entre les quals estan els ERTO, un procediment que preveu la possibilitat que les empreses articulen mecanismes que ajusten de manera temporal l’activitat i evitar així els acomiadaments. Hui dia, uns 300.000 treballadors estan afectats per un d’aquests expedients de regulació temporal d’ocupació.

És igual la grandària de l’empresa, grans i menudes estan utilitzant aquesta eina per a ajustar les seues plantilles mentre romanga l’estat d’alarma i quan acabe estan obligades a mantindre els seus treballadors durant un període mínim de sis mesos. No obstant això, en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, consta que no totes les empreses hauran de mantindre l’ocupació durant aquest període. Això dependrà de les característiques i les circumstàncies de l’empresa o del sector corresponent.

És molt probable que la teua empresa s’haja acollit a aquest procediment i que no tingues clar a què estàs enfrontant-te. Tranquil, perquè t’expliquem amb detall què és un ERTO i quins són els drets que tens com a treballador.

Principals preguntes i respostes sobre un expedient de regulació temporal d’ocupació, ERTO

  • Totes les empreses poden aplicar un ERTO? Fins al diumenge 29 de març, només les empreses que pogueren acreditar pèrdues d’activitat com a conseqüència d’aquesta pandèmia podien aplicar un ERTO per força major derivada del coronavirus, però, segons aquesta última modificació del Reial decret, ja es preveu que siga tant per causes de força major com en el supòsit dels derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, amb la finalitat d’intentar pal·liar els efectes devastadors que aquesta crisi sanitària està produint en el mercat laboral.
  • Què vol dir per “força major”? Les empreses estan obligades a justificar pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19 i de l’estat d’alarma, que impliquen suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament de locals d’afluència pública, restriccions en el transport i en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedisquen continuar l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu.
  • He de fer algun tràmit? No, és l’empresa la que ha d’informar a tots els treballadors afectats i al Servei Públic d’Ocupació (SEPE, per la sigla en castellà). El SEPE està obligat a pagar les prestacions entre el dia 10 i 15 del mes següent a la sol·licitud de l’ERTO.
  • He d’anar a treballar durant aquest període? Durant el temps que es mantinga la situació extraordinària derivada de la COVID-19, el treballador no ha d’anar a treballar i l’empresari no ha de pagar-li el salari. És important que sàpies que no es tracta d’un acomiadament, sinó d’un cessament temporal. Aquesta és la diferència principal entre un ERO i un ERTO.
  • Cotització dels treballadors. Després de l’última modificació de la legislació, ja no cal que els treballadors tinguen un mínim de 180 dies de cotització a la Seguretat Social en els últims 5 anys per a poder acollir-se a un ERTO. Així doncs, tots els afectats poden cobrar la prestació per desocupació durant la vigència de l’estat d’alarma. Si l’ERTO es prolonga més enllà d’aquest estat, aquests treballadors perdrien el dret a percebre’l. Les persones que sí que tinguen aquest mínim cotitzat, en cas d’allargar-se l’ERTO més enllà de l’estat d’alarma, passarien a consumir dies acumulats i tindrien dret a prestació fins a esgotar-los.
  • Tinc dret a l’atur? Sí. A més, no cal que tingues un mínim de 180 dies de cotització a la Seguretat Social en els últims 5 anys per a rebre la prestació, ja que és extensiva a tots els empleats que es vegen en aquesta situació.
  • Quant cobraré durant aquest període? La prestació per desocupació durant un ERTO equival al 70% de la base de cotització sobre la base d’un càlcul amb els 180 últims dies cotitzats, o menys si no s’arriba a aquesta quantitat. La base reguladora es calcula sobre la base de la mitjana de les sis últimes nòmines. Per exemple, si un treballador cobra 1.000€ bruts al mes, els 6 primers mesos d’atur cobrarà 700€ i, els mesos següents fins a un màxim de 2 anys, cobrarà el 50%. Com a màxim, un treballador sense fills o familiars a càrrec pot cobrar 1.098,09 euros al mes. Un amb un fill a càrrec pot cobrar fins a 1.254,96 euros al mes. I un amb dos fills o més o familiars a càrrec pot cobrar fins a 1.411,83 euros al mes.
  • Acomiadaments després de l’ERTO. El Govern ha establit un salvaguarda d’ocupació i, segons es recull en el BOE, les empreses no poden acomiadar en els 6 mesos següents després de tornar a treballar. En el cas de fer-ho, l’acomiadament podria ser declarat improcedent o nul.

Fins hui aquesta és tota la informació referent als ERTO i la manera com afecten els treballadors hui dia, però com que estem en una situació sense precedents, les mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques derivades del coronavirus es van adaptant i modificant en el Reial decret per assegurar, entre altres coses, que tots els empleats afectats cobren la seua prestació d’atur a temps.

Deixeu un comentari

X