Mitjans de cobraments i pagaments per al comerç exterior amb Caixa Popular

2020-02-12T18:18:58+01:00 12 de febrer de 2020|Deixant empremta, econòmica, Empren|

Els negocis que exporten els seus productes i serveis, o n’importen des d’altres països, disposen d’una sèrie d’opcions de cobraments i pagaments en Caixa Popular pensats per a facilitar les seues operacions. La realitat és que, per a les exportacions i les importacions, és clau tindre en compte aspectes com la divisa, la legislació del país, els usos mercantils i, molt especialment, la seguretat pel que fa al cobrament i al pagament de mercaderies.

Abans de triar el mitjà de cobrament i pagament més idoni per al teu negoci, en totes les operacions de comerç exterior és clau analitzar els riscos potencials a què s’enfronta la teua empresa, com el risc de resolució de contracte, comercial, d’impagament, risc país, de tipus de canvi, etc.

 

Com pots triar un mitjà de cobrament i pagament adequat per a les teues operacions internacionals?

A l’hora de decantar-se per un mitjà de cobrament i pagament per a les teues transaccions comercials, és determinant tindre un bon coneixement previ sobre els proveïdors o els clients, experiència en transaccions, serietat i compliment d’obligacions davant d’un acord comercial o la capacitat per a gestionar i finalitzar amb èxit els tràmits administratius davant d’una importació o una exportació.

És rellevant, per a decantar-se per un mitjà de cobrament i pagament o un altre, tindre en compte altres factors, com ara:

  • El possible impacte dels riscos sobre els marges comercials
  • La facilitat d’obtindre finançament per a la transacció
  • El temps requerit per a completar l’operació
  • Els costos financers que implica la transacció comercial

Possibilitats en Caixa Popular per a les teues importacions o exportacions

Tots els mitjans de cobrament i pagament internacionals que oferim des de Caixa Popular estan disponibles per a qualsevol empresa, és igual la dimensió, i també per als emprenedors, els autònoms o les pimes.

 

Crèdit documentari

És un mitjà de pagament mitjançant el qual una entitat de crèdit, actuant per compte del client i seguint les seues instruccions, és a dir, l’importador, es compromet a pagar de manera irrevocable a l’exportador un import determinat en un termini acordat.

Per a fer-ho, és imprescindible que l’exportador presente, dins del termini i en la forma escaient, determinats documents sol·licitats, i complisca els requisits i els terminis que siguen estipulats en el condicionat del crèdit.

El crèdit documentari és el mitjà de pagament més segur, tant per a l’importador com per a l’exportador, perquè acompleix tres funcions ben importants: és un instrument de garantia, un mitjà de pagament i facilita l’accés al finançament.

Encara que el cost és més elevat que el d’altres mitjans de pagament, el crèdit documentari elimina o mitiga uns quants dels riscos esmentats abans, com el de resolució de contracte, el d’impagament o el risc país.

La irrevocabilitat, per exemple, és un avantatge important per a l’exportador, atés que implica que el crèdit no puga ser modificat ni cancel·lat de manera unilateral, la qual cosa, a la pràctica, implica disposar d’una comanda en ferm, i es pot supeditar la preparació i l’enviament de la mercaderia a la recepció i la revisió prèvia del condicionat.

 

Remeses

En el món de les remeses, abordarem les opcions de la remesa/cobrança simple. En aquest cas, es tracta d’un mitjà de pagament que implica la presentació física de documents financers (xecs, pagarés o lletres de canvi) que són pagats per una entitat financera. L’exportador lliura aquests documents al seu banc i li encomana que els gestione davant d’una entitat financera determinada (el banc de l’importador), per a obtindre’n l’acceptació o el pagament.

Però, a més, amb una naturalesa semblant a la simple, es pot triar la remesa/cobrança documentària. Aquest cas implica la presentació dels documents comercials (factura, documents de transport, llistes d’empaquetatge, etc.) que permeten a l’importador prendre possessió de la mercaderia que és objecte de la transacció. En aquest enviament es poden adjuntar, també, documents financers. Per a la remesa/cobrança documentària s’estableix com a condició per a lliurar els documents comercials a l’importador el compliment per part d’aquest i del seu banc de les instruccions que haja transmés el banc remitent (acceptar un efecte, acceptar-lo i avalar-lo o pagar-ne l’import requerit).

Tant els crèdits documentaris com les remeses se solen sotmetre a les normatives UCP600 i URC522, respectivament, emeses totes dues per la Cambra de Comerç Internacional (CCI).

 

Eurocobrament

Caixa Popular ofereix als comerços fer servir el servei ‘eurocobrament’ sempre que es conega la solvència i la serietat de l’importador estranger. En aquest cas, aquest mitjà de cobrament i pagament serveix per a tramitar la presentació al cobrament de lletres de canvi i pagarés, excloent-hi els xecs com a possibilitat, emesos en euros i pagadors en entitats financeres situades a França o a Andorra.

No es du a terme la presentació física dels documents, sinó que s’hi utilitzen procediments telemàtics; el pagament depén de l’existència de fons en el compte de l’importador.

Si penses explotar aquest servei, et recomanem que t’acostes a una oficina de Caixa Popular perquè et donem més detalls sobre els permisos requerits per a l’entitat financera de l’importador.

Transferència internacional

En aquest cas, el mateix importador ordena a la seua entitat financera l’enviament d’una quantitat de diners determinada al compte bancari de l’exportador. Es tracta d’un mitjà de pagament molt ràpid i segur, pel que fa al moviment entre comptes; no obstant això, no aporta seguretat als contractants quant al compliment de les obligacions derivades de l’acord comercial.

Parlem de transferències quan els bancs emissor i receptor són participants en un mateix entorn tecnològic que els permet pagar i rebre directament a/de l’altre. A tall d’exemple, SEPA i Target II connecten multitud de bancs dins de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), tots dos per a pagaments en euros.

Quan els bancs no tenen la connexió anterior i necessiten la intermediació de terceres entitats per a fer-se arribar els fons, parlem d’ordres de pagament. A aquest tipus pertanyen els moviments de fons transfronterers que impliquen països no pertanyents a l’EEE i es tramiten mitjançant la plataforma de comunicacions SWIFT.

Xec bancari 

El xec bancari és un document que emet una entitat financera, lliurat contra els seus propis fons, per ordre i compte de l’importador, perquè siga cobrat per l’exportador. El banc emissor del xec en garanteix el pagament amb la seua pròpia solvència, la qual cosa aporta tranquil·litat al receptor, atés que es mitiga el risc d’un possible impagament per falta de fons en presentar-lo al cobrament.

Com en el cas dels xecs personals, hi ha risc de pèrdua o deteriorament del document, ja que és necessari que l’importador el lliure físicament a l’exportador.

Els xecs bancaris com a mitjà de cobrament i pagament no garanteixen el compliment de les obligacions contractuals. Això és pel fet que el procés de cobrament i pagament és independent de l’enviament de la mercaderia i de la documentació corresponent. En definitiva, el cobrament i el pagament poden tindre lloc abans o després de l’emissió i la recepció dels fons. L’única protecció possible rau en el fet que es reba el cobrament abans d’enviar la mercaderia o que s’envie el pagament després d’haver-la rebuda.

En qualsevol oficina de Caixa Popular pots sol·licitar xecs bancaris internacionals, tant en euros com en qualsevol altra divisa amb cotització oficial. De nou, es recomana utilitzar el xec bancari només en cas de confiança i seguretat màxima entre les empreses protagonistes de l’operació.

Confirmació de pagaments internacional

La confirmació (confirming) de pagaments internacional es considera un complement als moviments de fons que es fan mitjançant transferències o ordres de pagament, més que no un mitjà de pagament en si. Es tracta d’un servei integral mitjançant el qual l’entitat financera ofereix els avantatges següents:

  • Allibera l’importador de les tasques administratives pròpies del tractament i la gestió del pagament de les seues factures.
  • Facilita, a més, als proveïdors estrangers, la possibilitat d’anticipar el cobrament de crèdits pagadors en dates futures.
  • És un servei que redueix els costos administratius i operatius, ja que permet a l’empresa utilitzar els seus recursos en altres tasques més productives.
  • És un servei àgil i ràpid, i contribueix a reforçar la relació de l’importador amb els seus proveïdors, que poden rebre de manera anticipada fins al 100 % de l’import de les seues vendes.

Caixa Popular ofereix orientació personalitzada a les seues empreses

Els clients de Caixa Popular tenen la possibilitat de sol·licitar un assessorament personalitzat pel que fa a les opcions de finançament, avals i garanties internacionals, i també per a conéixer més profundament els mitjans de pagament i cobrament internacionals disponibles.

 

Deixeu un comentari

X