• Moratoria de la hipoteca por el coronavirus

COVID-19: passos per a sol•licitar una moratòria de la hipoteca

2020-03-31T16:43:31+02:00 31 de març de 2020|Els teus diners|

La moratòria hipotecària consisteix en l’ajornament del pagament de les quotes de la hipoteca durant un període de temps. A causa de la pandèmia del coronavirus COVID-19, a Espanya s’ha habilitat la possibilitat de demanar una moratòria d’hipoteca sempre que es complisquen una sèrie de requisits. Des de Caixa Popular detallem quins són aquests requisits i com es pot sol·licitar una moratòria d’hipoteca.

Des del 19 de març de 2020, els residents al nostre país que estiguen en situació de vulnerabilitat pel coronavirus poden sol·licitar una moratòria de les quotes hipotecàries de la seua residència habitual, segons que es detalla en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Requisits necessaris per a sol·licitar una moratòria d’hipoteca

1. Les persones que sol·liciten la moratòria d’hipoteca han hagut d’haver perdut la faena o una part substancial dels ingressos a causa del coronavirus.

2. Els empresaris i els autònoms han hagut d’haver registrat una pèrdua de facturació d’un 40 per cent, com a mínim.

3. El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no ha de superar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

 • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (IPREM), fet que implica 1.613,52 euros.
 • Aquest límit s’incrementa 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec és de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.
 • Aquest límit s’incrementa 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys que siga membre de la unitat familiar.
 • En cas que algun dels membres de la unitat familiar tinga declarada una discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapacite acreditadament de manera permanent per a dur a terme una activitat laboral, el límit previst és de quatre vegades l’IPREM (2.151,36 euros al mes), sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • En el cas que el deutor hipotecari siga una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o una persona amb un discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, i també en els casos de malaltia greu que incapacite, acreditadament, la persona o el seu cuidador per a dur a terme una activitat laboral, el límit previst és de cinc vegades l’IPREM (2.689,20 euros al mes).

4. La quota hipotecària, juntament amb les despeses i els subministraments bàsics, ha de ser superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que perceba la unitat familiar.

5. La càrrega hipotecària sobre la renda es multiplique, almenys, per 1,3.

Com puc sol·licitar una moratòria d’hipoteca per la crisi del COVID-19?

Si la teua situació econòmica i familiar compleix els requisits establits en el Reial decret 8/2020, es pot demanar l’aplicació d’aquesta mesura en la teua entitat financera.

A més de la sol·licitud de moratòria d’hipoteca, és imprescindible presentar la documentació següent:

 • Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions de la Seguretat Social en què figure la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • Els autònoms i els empresaris que han cessat l’activitat, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Per a acreditar el nombre de persones que resideixen en l’habitatge:
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a dur a terme una activitat laboral.
 • Titularitat dels béns:
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.
 • Declaració responsable del deutor o dels deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Després d’haver fet la sol·licitud de moratòria hipotecària, amb la documentació comentada abans, en un termini de 15 dies l’entitat financera procedirà a implementar-la. És rellevant que tingues en compte que, durant el període de vigència de la moratòria, l’entitat financera no podrà exigir-te el pagament de la quota hipotecària, ni dels conceptes que la formen, com a amortització de capital o pagament d’interessos, sense possibilitat d’aplicar interessos per aquest fet.

Deixeu un comentari

X