Política de Privacitat 2018-03-21T14:58:18+01:00

OBJECTE I ACCÉS

Este lloc web ha sigut creat per Caixa Popular CCV amb caràcter informatiu i per a ús personal. Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de la pàgina web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició per a tots els usuaris.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.

L’accés al lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web. L’usuari es compromet igualment a l’ús adequat i lícit del Lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

TERMES I CONDICIONS

Els termes i condicions que s’indiquen en aquest avís legal regulen l’accés i l’ús de la pàgina web www.elblogdecaixapopular.es, que el seu titular és Caixa Popular CCV, entitat registrada en el Banc d’Espanya sota el número 3159 amb domicili social a VALÈNCIA PARC TECNOLÒGIC. Av. Juan de la Cierva, 9. Telèfon: (96) 131 82 82 Fax: (96) 131 81 82 46980 PATERNA. VALÈNCIA, e-mail info@caixapopular.es i CIF F46090650.

Les informacions contingudes en aquestes pàgines web tenen per finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferits per Caixa Popular CCV, així com prestar el servei ruralvía de Banca a Distància als clients de Caixa Popular CCV. Aquestes Informacions són les vigents a la data de l’última actualització.

CONTINGUT I RESPONSABILITAT:

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la web i qualssevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que puga sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols.

Caixa Popular CCV s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix.

Caixa Popular CCV no assumeix responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el website, prevaldrà la versió impresa.

Caixa Popular CCV no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, en fòrums, xat’s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant açò i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Caixa Popular CCV declina la responsabilitat que es puga derivar de la mala utilització dels continguts, reservant-se el dret a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos, de manera temporal o definitiva. Així mateix, declina la responsabilitat sobre qualsevol informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços a la pàgina web de l’entitat, així com dels resultats obtinguts per l’ús d’aqueixa informació.

La informació sobre cotitzacions, preus o saldos que es reflectisca en la web pot ser modificada o no reflectir tal informació en temps real, sent per açò provisional i mancant de validesa legal. En cas de defectuós funcionament o no funcionament de la web site, recorde que pot contactar per via telefònica o acudint a les oficines per a realitzar qualsevol operació.

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT:

Aquest lloc web ha sigut dissenyat per a suportar el navegador Internet Explorer 8.x i superiors i el Chrome Última versió. Caixa Popular CCV no es fa responsable dels perjudicis que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el website. L’accés als serveis d’índole transaccional es realitza sota un entorn segur, utilitzant en protocol https de tal forma que la informació transmesa a través d’aquests serveis es manté xifrada.

Caixa Popular CCV no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web siga ininterromput o que estiga lliure d’error. En cap cas Caixa Popular CCV serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. [. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer en operacions de naturalesa financera.

DISPOSITIUS PORTÀTILS

Part del contingut del website de Caixa Popular CCV està adaptat per al seu ús en dispositius portàtils, per la qual cosa el contingut de les aplicacions mòbils pugues no ser idèntic al propi en el portal.

Determinats serveis oferits per a les aplicacions dels dispositius portàtils, podran requerir la geolocalización de l’usuari, per exemple en el supòsit de cerca de caixers propers a la ubicació del dispositiu portàtil.

Per a poder accedir als serveis citats, se sol·licitarà l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu, la qual vostè podrà desactivar en qualsevol moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés al Lloc web no implicarà cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de dites dretes.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Caixa Popular CCV i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas Caixa Popular CCV compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Caixa Popular CCV no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Caixa Popular CCV té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web a la seua terminal, no podrà disseccionar-ho per al seu estudi, o descompilar-ho, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Caixa Popular CCV es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual i industrial.

PROTECCIÓ DE DADES:

Caixa Popular CCV es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’accés a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació de caràcter personal. En el cas que proporcione l’usuari alguna informació de caràcter personal, les dades arreplegades en aquest lloc web seran tractats de conformitat amb l’EL 15/1999 de Protecció de Dades amb la major confidencialitat. A aquests efectes, els intervinents, en la qualitat que actuen i en el seu propi nom, resulten informats i atorguen el seu consentiment al fet que les seues dades personals recaptades ara, o en el futur derivats de les actuacions realitzades, així com del resultat de la navegació per aquesta web, siguen incorporats a un fitxer titularitat de Caixa Popular CCV amb la qual vosté ha decidisc treballar, d’ara endavant Responsable del Fitxer, amb la qual signen el present document, a les finalitats del manteniment de la relació negocial o precontractual, així com de remetre’ls publicitat de productes propis i de tercers del sector financer, assegurador, immobiliari, internet, viatges, art i oci tant per correu electrònic, telèfon, sms o enviament postal, així com per a la realització de valoracions sobre les seues dades per a autoritzar l’operació i per a ajustar les ofertes i productes al seu perfil particular. Amb les mateixes finalitats s’autoritza la cessió a les empreses del sector financer i assegurador que conformen el Grup Caixa Rural, i amb les quals del mateix sector d’activitat –financer- s’establisquen acords de col·laboració que permeten remetre’ls productes del seu interès o obtenir el refinançament de les seues posicions. En general, només serà necessari subministrar les dades que exigisca la normativa o l’operació i els de solvència de l’interessat, si el producte exigeix el seu coneixement, sent la resta de lliurament facultatiu.

Caixa Popular CCV ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seua alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

Caixa Popular CCV procedirà a la cancel·lació de les dades arreplegades quan deixen de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut recaptats o registrats.

En el cas que les dades arreplegades s’utilitzaren per a una finalitat diferent per a la qual hagueren sigut recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

En tot moment, d’acord amb l’EL 15/1999, es podran exercitar els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació dirigint una comunicació a LOPD@CAIXAPOPULAR.ES, amb la referencia Protecció de Dades i adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat a l’efecte d’una correcta identificació per a protegir correctament les seues dades personals. Mentre les seues dades seran mantingudes complint les mesures de seguretat preceptives, tant durant la vigència de la relació negocial o precontractual, com posteriorment per a mantenir-li informat dels productes i activitats d’acord amb la finalitat consentida.

En cas que vostè no desitge que les seues dades siguen tractats, pot remetre un escrit a la seua Entitat.

Grup Caixa Rural ho formen les següents entitats:

BANC COOPERATIU ESPAÑOL, S. a. amb domicili en c/ Verge dels Perills, 6, 28013, Madrid I LES SEUES CAIXES RURALS ACCIONISTES: identificar-les, RURAL SERVEIS INFORMÀTICS, S.C. amb domicili en Av. de la Indústria 23, 28760 Tres Cants, Madrid; DOCALIA, S.L. amb domicili en Polígon Industrial Granja, 35, 28108 Alcobendas, Madrid; GESCOOPERATIVO, S. a., SGIIC, amb domicili en c/ Verge dels Perills, 6, 28013 Madrid; ASSEGURANCES GENERALS RURAL S.A., RURAL VIDA S. a., RURAL PENSIONS I.G.F.P., S.A. i RGA MEDIACIÓ, O.B.S.V., S. a., amb domicili en c/ Basauri, 14, 28023 Madrid i RURAL RENTING, S. a. amb domicili en c/ Verge dels Perills, 4, 28013 Madrid.

Jurisdicció i legislació aplicable:

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que corresponguen de conformitat amb la legislació aplicable.

X