Caixa Popular facilita línies de finançament ICO per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

7 des. 2021

Com sempre i encara més ara, col·laborem per mantindre el teixit empresarial de les nostres àrees d’influència. #SeguimAmbTu

Com sempre i encara més ara, col·laborem per mantindre el teixit empresarial de les nostres àrees d’influència.

Sigues autònom, professional, pime o gran empresa, explica’ns el teu cas i analitzarem la teua necessitat de finançament. A través de la Línia ICO-COVID-19 s’obri una línia d’avals amb garantia de l’Estat per import de 100.000 M€ (primer tram de 20.000 M€) amb la finalitat de dotar de finançament de circulant les empreses i els autònoms per a pal·liar els efectes del COVID-19.

(IMATGE)

Quina és la finalitat d’aquesta Línia ICO-COVID-19?

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament, així com les renovacions concedides a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament, com ara:

 • Pagaments de salaris.
 • Factures.
 • Necessitat de circulant.
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses que tinguen domicili social a Espanya i que s’hagen vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que els préstecs i les operacions hagen sigut formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.

 1. Autònoms i microempreses (empreses amb menys de 10 empleats, vendes inferiors a 2 milions d’euros o amb un total de balanç general inferior a 2 milions d’euros).
 1. AVAL LÍNIA ICO COVID-19.
 2. Termini fins a 5 anys.
 3. Garantia del 80 %.
 1. Pimes (empreses amb menys de 250 empleats, vendes inferiors a 50 milions d’euros o amb un total de balanç general inferior a 43 milions d’euros).
 1. AVAL LÍNIA ICO COVID-19.
 2. Termini fins a 5 anys.
 3. Garantia del 80 %.

3. Grans empreses (empreses amb més de 250 empleats i vendes superiors a 50 milions d’euros o amb un total de balanç general superior a 43 milions d’euros).

 1. AVAL LÍNIA ICO COVID-19.
 2. Termini fins a 5 anys.
 3. Garantia del 70 % per a noves operacions i 60 % en renovacions.

Quin és l’import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta Línia ICO-COVID-19?

En funció del règim aplicable d’acord amb la normativa de la Unió Europea:

 • Préstecs o renovacions d’un màxim d’1,5 milions d’euros

Per a préstecs o renovacions d’un màxim d’1,5 milions d’euros en una o diverses operacions de préstec als autònoms i a les empreses, s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) n. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínims, quan siga aplicable.

En aquest cas el principal de l’operació de préstec o altres modalitats de finançament, segons el règim de mínims aplicable, fins un màxim d’1.500.000 €.

 • Préstecs per damunt d’1,5 milions d’euros

Per a préstecs per damunt d’1,5 milions d’euros o, quan no siga aplicable el règim de mínims, fins al màxim establit en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reunisquen la condició de pime com per a empreses que no reunisquen la condició de pime.

L’aplicació del Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea en aquests casos estableix uns límits sobre el principal de l’operació per a aquelles amb venciment posterior a 31.12.2020. Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial l’any 2019 (incloent-hi cotitzacions socials i cost del personal de les subcontractes exercides en les seus).
 • 25 % de la facturació del 2019.
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als pròxims:
  • Pime 18 mesos.
  • No pime 12 mesos.
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.
 • Condicions per a poder sol·licitar la Línia ICO-COVID-19

Per a sol·licitar la Línia ICO-COVID-19, les empreses i els autònoms han de:

 • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) el 31 de desembre de 2019.
 • No estar subjectes a un procediment concursal amb data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs siga sol·licitat pels seus creditors.
 • Quan siga aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea, no trobar-se en situació de crisi el 31.12.2019 d’acord amb els criteris establits en l’article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.

Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la línia d’avals?

Es pot sol·licitar l’aval per als préstecs i les operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la UE, per Acord del Consell de Ministres.

Consulta en la teua oficina de Caixa Popular la línia de finançament ICO i les línies habilitades per Caixa Popular dins de la seua campanya “On toca estar” per a ajudar a mitigar els efectes de la crisi en l’economia valenciana provocada pel COVID-19.

#SeguimAmbTu #OnTocaEstar

Escrito el dt., 07/12/2021 - 11:23