AL TEU COSTAT

La Comissió Europea elabora una guia duanera pel COVID-19

7 des. 2021

La pandèmia del coronavirus COVID-19 ha afectat tots els nivells i tot el món. Per això, la Comissió Europea, amb l’objectiu de donar resposta als dubtes més habituals que van sorgint en l’àmbit del comerç internacional, ha elaborat una guia en matèria duanera. D’aquesta manera, es garanteix, malgrat les circumstàncies actuals, una aplicació uniforme del Codi d’Unió de Duanes (UCC, per la sigla en anglés).

Aquesta guia preveu excepcions i modificacions en els assumptes següents:

1. Comerç electrònic

A causa de la falta de personal, tant els operadors postals de tot Europa com els transportistes i els agents de duanes s’enfronten a una gran càrrega de faena. Amb la finalitat d’evitar una sobrecàrrega, les autoritats duaneres podrien, durant el període de duració d’aquesta crisi, renunciar al requisit que els operadors postals, transportistes exprés o agents de duanes hagen de demostrar l’autorització per a les activitats de despatx de duanes que duen a terme a nom del destinatari.

2. Decisions duaneres

Noves sol·licituds de decisions duaneres. En les circumstàncies d’emergència actuals, els operadors econòmics poden requerir algunes autoritzacions duaneres urgents per garantir el funcionament de la cadena de subministrament i la lliure circulació de béns essencials necessaris en els estats membres.

L’article 22 (2) UCC i l’article 11 UCC Reglament delegat (UE) 2015/2446 obliguen les autoritats duaneres a acceptar sol·licituds d’una decisió que complisca tots els requisits. Per tant, no tenen dret legal a rebutjar sol·licituds de decisions duaneres que complisquen els requisits legals. No obstant això, en la situació actual, s’insta els operadors econòmics que només sol·liciten decisions duaneres essencials perquè les autoritats puguen concentrar-se en les demandes més urgents.

Extensió del termini per a prendre decisions sobre les sol·licituds ja presentades. L’últim paràgraf de l’article 22 (3) UCC estableix una excepció al límit de temps general de 120 dies establit en la mateixa disposició per a prendre decisions duaneres i/o per a atorgar autoritzacions. Aquesta disposició permet estendre el límit de temps per a prendre una decisió a petició del sol·licitant, en què el sol·licitant necessita temps addicional per a garantir el compliment de les condicions i els criteris rellevants.

Això pot sorgir, per exemple, en els casos en què els sol·licitants no poden permetre que les duanes ingressen i inspeccionen els seus locals a causa de les restriccions de moviment i les mesures de quarantena. En aquests casos, podrien sol·licitar a les autoritats duaneres que posposaren aquesta visita a causa de les restriccions aplicades en diversos estats membres. Aquestes sol·licituds constituirien sol·licituds d’operadors econòmics per a extensions per a dur a terme ajustaments amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions i els criteris.

3. Dubtes i garanties

Possibilitat de tindre en compte les greus dificultats dels operadors econòmics. Pel que fa a les possibles facilitats de pagament, encara que no és possible una exempció general, diverses disposicions de la legislació vigent permeten a les autoritats duaneres, cas per cas, tindre en compte les greus dificultats econòmiques o socials respecte del deutor, sol·licitud prèvia de l’operador i subjecte al respecte general de les condicions previstes per aquestes disposicions.

Excedir els límits de garantia no és legalment possible fora de l’abast de les disposicions legals vigents sobre la reducció de la suma de la garantia o sobre l’exempció de garantia (paràgrafs (2) i (3) de l’article 95 del Codi). No obstant això, actualment la Comissió Europea pren mesures per a garantir que l’admissió temporal d’articles per a víctimes delaCOVID-19 quede lliure d’aranzels i d’IVA, la qual cosa eliminaria de facto el requisit de la garantia per a aquests productes específics.

4. Entrada de mercaderies

Els equipaments mèdics, quirúrgics i de laboratori per a tractaments d’emergència no estan exempts de l’obligació de presentar una declaració sumària d’entrada (ENS), fins i tot en casos d’emergència. Tanmateix, l’article 127 (7) UCC preveu la possibilitat d’utilitzar documents comercials, portuaris o de transport per a aquest propòsit, amb la condició que aquests altres documents continguen els detalls necessaris de l’ENS i estiguen disponibles abans d’un límit de temps específic abans de l’arribada de la mercaderia a la UE.

Presentació de béns a la duana. Les mercaderies no pertanyents a la Unió Europea que entren en el territori duaner europeu han de presentar-se a la duana. Si bé, en principi, no hi ha la possibilitat de renunciar a aquesta obligació per als equipaments mèdics, quirúrgics i de laboratori, es pot considerar que aquesta presentació es compleix mitjançant la declaració oral d’aquests productes per a l’admissió temporal.

Importació d’òrgans humans i medul·la òssia destinats a trasplantament a la UE. Per a garantir-ne el lliurament i l’ús oportuns, els tràmits duaners per a importar òrgans i altres teixits humans o animals durant els temps d’emergència actuals han de ser els mínims possibles per no retardar-ne l’alliberament a lliure circulació.

Altres categories de béns

S’insta els operadors econòmics a utilitzar la Unió Europea o el procediment de trànsit comú, TIR o declaracions duaneres presentades prèviament en la mesura que siga possible per a accelerar el creuament de fronteres i optimitzar els controls duaners a les fronteres exteriors de la UE.

5. Origen dels béns

Presentació de prova d’origen preferencial. Els serveis de la Comissió han sigut informats de la impossibilitat d’alguns estats membres de la UE i socis comercials preferencials per a proporcionar certificats d’origen, com en diversos contactes de països entre duanes i econòmics. Els operadors han sigut suspesos a causa de la crisi de la COVID-19.

6. Procediments duaners

Mercaderies emmagatzemades temporalment durant més de 90 dies. Com que el límit de temps màxim de 90 dies per a l’emmagatzematge temporal no es pot prolongar sense modificar l’UCC, es produeix un deute duaner per als béns que no es declaren per a un procediment duaner (o reexportats) dins d’aquest període. Si les mercaderies no se sotmeten a un procediment duaner o es reexporten a causa de circumstàncies relacionades amb la propagació de la malaltia COVID-19, l’operador econòmic pot invocar força major.

Les autoritats duaneres avaluaran cada situació cas per cas i, quan les condicions ho justifiquen, hi aplicaran capital de conformitat amb l’article 120 UCC o regularitzaran la situació de les mercaderies d’acord amb l’article 124 (1) (h) UCC. Tanmateix, això no hauria de conduir a una situació en què no es paguen els drets de duana deguts per a les mercaderies que romanen en lliure pràctica.

La possibilitat d’utilitzar declaracions simplificades sense autorització prèvia està prevista per l’UCC sota la condició que la declaració simplificada constituïsca un ús no regular o ocasional. L’absència d’una definició del terme “ús regular” permet una certa flexibilitat.

Els termini per a presentar la declaració complementària prevista en l’article 146 DA es determinen per referència a la data de l’entrada en els comptes que no s’apliquen en casos de circumstàncies imprevisibles o de força major. En conseqüència, si un operador econòmic no pot complir el termini per a presentar la declaració complementària a causa de raons relacionades amb la pandèmia del COVID-19, ha d’informar l’oficina de duanes supervisora ​​com abans millor.

La presentació de mercaderies a la duana podria fer-se en un “lloc aprovat per les autoritats duaneres” a què es refereix l’article 139 (1) UCC. Aquesta facilitació permet als comerciants presentar els productes directament en les seues instal·lacions.

Període més llarg per a esmenar declaracions. De conformitat amb l’article 173 (3) UCC, després de l’alliberament de les mercaderies, el declarant pot sol·licitar la modificació de la declaració de duanes en els tres anys posteriors a la data de l’acceptació, per a complir les obligacions relacionades amb la col·locació de les mercaderies sota el procediment duaner en qüestió. Per a les declaracions presentades durant la crisi del COVID-19, aquest límit de temps hauria de ser suficient perquè els operadors econòmics pogueren sol·licitar-ne l’esmena.

7. Trànsit

La Comissió Europea també preveu, ateses les circumstàncies, modificacions en els terminis per a presentar mercaderies en la duana de destinació, segons l’article 297 i 306 IA. Així mateix, s’estableix que el termini per a enviar els resultats del control es pot estendre a sis dies d’acord amb l’article 309 (1) UCC-IA.

 TIR. Els transportistes poden sol·licitar a les autoritats duaneres que permeten l’ús del procediment TIR únicament en paper, en cas que siga necessari en les circumstàncies actuals en el context de les normes sobre continuïtat del negoci.

8. Procediments especials

Ús del procediment d’admissió temporal. La situació excepcional actual ha de considerar-se com un “desastre” en els termes de l’article 221 UCC DA. Per tant, tots els béns que es porten al territori duaner de la Unió Europea per a contrarestar els efectes del COVID-19, com ara ambulàncies o algun equipament mèdic de suport, han de ser elegibles per a ser declarats per a admissió temporal amb alleujament total de la importació deure. L’article 139 UCC DA pot permetre que aquests béns siguen declarats per qualsevol altra llei, per l’únic acte de travessar la frontera, d’acord amb l’article 141 (1) (d) UCC DA.

El mateix enfocament es pot aplicar per a l’admissió temporal d’equipaments mèdics, quirúrgics i de laboratori a què es refereix l’article 222 DA mitjançant qualsevol altre acte, de conformitat amb l’article 139 DA o mitjançant una declaració oral basada en l’article 136 (1) (d) DA.

Possibilitat d’ampliar el límit de reexportació de mercaderies sota admissió temporal. Com que molts operadors econòmics s’han vist obligats a tancar les seues instal·lacions i deixar de treballar, pot ser impossible per a ells reexportar els béns declarats per a admissió temporal per mitjà de carnets ATA dins del termini establit.

En aquests casos, l’article 251 (3) UCC permet al titular del procediment sol·licitar a les autoritats duaneres que prolonguen el límit de temps per a reexportar béns declarats per a admissió temporal sota circumstàncies excepcionals (com la COVID-19). Això s’aplica independentment de la mena de declaració utilitzada per a col·locar mercaderies sota el procediment d’admissió temporal. En cas que s’haja utilitzat el quadern ATA per a aquest propòsit, no cal emetre un nou quadern ATA, ja que l’article 14 del Conveni d’Istanbul és una disposició del mes de maig.

Ús del processament intern. Per a declarar medicaments en duana, es pot utilitzar la IP on es permeten modalitats habituals de manipulació (vegeu l’article 256 (3) (b) UCC i l’annex 71-03 UCC-DA). La simplificació establida en l’article 324 (1) (e) UCC-IA es pot fer servir en la majoria dels casos, ja que la majoria dels productes mèdics estan lliures de drets d’importació (vegeu, entre altres, el capítol 30 de l’Aranzel Duaner Comú). Això significa que el lliurament d’aquests productes pot estar subjecte a l’article 324 (1) (e) UCC-IA, és a dir, aquest lliurament es considera una reexportació.

9. Eixida de mercaderies

Subministraments d’embarcacions. Els subministraments de vaixells són béns i equipaments que fa servir la tripulació a bord i no per a l’exportació. D’acord amb l’article 269 (2) (c) UCC, el procediment d’exportació no s’aplica als subministraments de vaixells. Els vaixells han de tindre farmàcies a bord (Directiva 92/29 / CEE del Consell, de 31 de març de 1992, sobre els requisits mínims de seguretat i salut per a millorar el tractament mèdic a bord dels vaixells) i, per tant, se’ls ha de permetre eixir dels ports de la UE amb equipaments de protecció i medicaments.

Per tant, aquest tipus específic de “subministraments per a vaixells” està exempt de les restriccions a l’exportació d’equipaments de protecció personal implementats pel Reglament (UE) 2020/402 del 14 de març de 2020.

Els operadors econòmics han sol·licitat la prolongació del període per a l’eixida de mercaderies del territori duaner sense que la declaració d’exportació o reexportació siga invalidada per l’oficina de duanes d’exportació. De fet, si l’oficina de duanes d’exportació no ha rebut cap informació o evidència que les mercaderies han eixit del territori duaner de la UE en un termini de 150 dies a partir de la data d’alliberament de les mercaderies per al procediment d’exportació, reexportació o processament extern, l’oficina de duanes pot invalidar la declaració en qüestió, de conformitat amb l’article 248 UCC DA.

Tenint en compte les circumstàncies excepcionals actuals, es recomana que l’oficina de duanes d’exportació no inicie aquesta invalidació, llevat que el declarant de la declaració en qüestió ho sol·licite explícitament.

Escrito el dt., 07/12/2021 - 11:23

Compartir este post

Artículos relacionados

Si el teu banc et demana una clau o un codi, no te’n fies!

Si el teu banc et demana una clau o un codi, no te’n fies!

Estigues atent a possibles atacs cibernètics amb la finalitat de previndre paranys, com el robatori d’identitat i les telefonades fraudulentes. 
En un entorn digital cada vegada més interconnectat, els delinqüents cibernètics estan constantment a la cerca d’oportunitats per a aprofitar la ingenuïtat o la falta d’atenció d’usuaris desprevinguts. En aquesta era en què la tecnologia té un paper essencial en la nostra rutina, és de summa importància mantindre’ns alerta i ben informats per a evitar caure en els paranys ordits per aquests criminals digitals. Aprén a protegir-te en aquest entorn i no et deixes enganyar!
 

Consells per a sortejar els reptes financers de setembre

Consells per a sortejar els reptes financers de setembre

El mes de setembre posa a prova l’estabilitat econòmica. No obstant això, a través de la planificació de pressupostos minuciosos, la reutilització de recursos i l’adopció de pràctiques d’estalvi, és possible enfrontar amb èxit els reptes financers d’aquest període. 
Dins del cicle anual de despeses, setembre es destaca com un mes que planteja reptes a la planificació financera de nombroses famílies. Amb la tornada a l’escola i la recuperació de les rutines després de les vacances d’estiu, els costos poden augmentar de manera significativa. Per tant, per a afrontar aquest escenari, resulta fonamental comptar amb estratègies i recomanacions que possibiliten superar reeixidament les dificultats financeres de setembre. T’agradaria descobrir les estratègies per a gestionar les teues despeses sense comprometre la teua solidesa econòmica? Si és així, continua llegint aquest apunt.